Kontaktirajte nas

EDUKACIJA

UPIŠI SE U ČETVEROGODIŠNJI PROGRAM

OSOBNI RAZVOJ
TERAPIJSKI RAD
TERAPEUTSKI TRENING
KAKO POSTATI TERAPEUT?

KALENDAR
UČITELJSKI TIM
NAŠI TERAPEUTI
CIR PRAKTIČARI

PRIČE TIJELA, festival tjelesne psihoterapije Centra za integrativni razvoj, 22.-26.6.2022.

PRIČE TIJELA, festival tjelesne psihoterapije Centra za integrativni razvoj, 22.-26.6.2022.

ONLINE PREDAVANJE:
 
*****English below*****
PRIČE TIJELA, festival tjelesne psihoterapije Centra za integrativni razvoj
22.-26.6.2022., otok Brač
 
„tek kad sam prestala tražiti dom u drugima
i podigla temelje doma u sebi
otkrila sam da nema intimnijih spona
od onih između uma i tijela
koji su odlučili postati cjeloviti“
R. Kaur
 
Vaše tijelo je postojalo i osjećalo i prije nego ste znali kako se zovete, prije nego ste naučili pravila ponašanja i koncepte dobrog i lošeg. Od najranije dobi je znalo što mu odgovara, a što ne, na kakav dodir i zvuk se opušta, a kakva okolina ga čini opreznim ili nesigurnim. Odrastanjem i odgojem smo malo po malo naučili ne vjerovati impulsima svog tijela, negirati njegov očigledni jezik – morali smo pristati na zagrljaje tetki koje nismo voljeli, naučili smo satima mirno sjediti i slušati o glagolima i jednadžbama dok smo iznutra vrištali za igranjem, posramili su nas zbog želje da se dodirujemo i slobodno postojimo u vlastitom tijelu, a neki od nas su morali učiti i da su batine izraz ljubavi. Vremenom smo zaboravili jezik vlastitog tijela, stvorili smo rascjep između onoga što mislimo, što osjećamo i što činimo. A tijelo nema izbora nego biti tu, sa svime što ste zajedno prošli; neumorno priča svoje priče dok mi zatvaramo uši i srce. Ako se odlučimo vratiti svom tijelu, vratit ćemo se u riznicu sačuvanih priča – tijelo ništa nije zaboravilo.
Kao u svakoj priči, tako i u priči tijela postoji glavni junak ili junakinja – vi. Ako mu pomognemo da opet progovori, tijelo će nas podsjetiti tko smo i pomoći nam da potvrdimo svoju glavnu ulogu u vlastitoj životnoj priči.
 
ZAŠTO FESTIVAL?
Od 2001. kroz našu su školu, radionice i predavanja prošle tisuće ljudi i kroz godine se stvorila velika zajednica svjesnih ljudi koji žele poboljšati svoj život, kao i svijet u kojem žive. Ljetni festival je postao jedinstvena prilika da se jednom godišnje zajedno okupimo, rastemo, guštamo i međusobno se inspiriramo.
Festival je prilika za spajanje odmora i rada na sebi, za upoznavanje ljude koji stoje iza CIR programa, provođenje kvalitetnog vremena s ljudima koji vole gledati ispod površine, a sve to na jednom od naših najljepših otoka.
Program je osmišljen tako da si možete iskrojiti idealan ljetni raspored – iako se radionice bave istom temom, ne nadovezuju se jedna na drugu pa možete ili doći na cijeli program ili izabrati samo one radionice koje vas najviše privlače.
Svaka festivalska radionica će vam na svoj način pomoći da osvijestite veze između tijela, osjećaja i mentalnih uvjerenja te da se približite svom autentičnom Ja, izvan uobičajenih okvira. Radionice će biti ekspresivnog, ali i duboko umirujućeg karaktera s puno pokreta, plesa, glasa kao i vježbi disanja i meditacija te će nam poslužiti da povećamo naš kapacitet za užitak bivanja u vlastitom tijelu ovdje i sada. Bazirat će se na otvaranju energetskog protoka i emocionalnih blokada, jačanju kapaciteta za doživljaj svih naših osjećaja i nagona te osvještavanju obrazaca – kako onih koji nam štete, tako i onih koji su za nas hranjivi i podržavajući.
 
KOME JE NAMIJENJEN FESTIVAL?
Festival je za vas ako ste:
– zainteresirani za rad na sebi kroz tjelesnu psihoterapiju
– naši studenti i želite se dublje povezati sa zajednicom kojoj pripadate
– završili našu edukaciju pa želite vidjeti što je novo u školi, popričati sa svojim bivšim učiteljima, zagrliti stare prijatelje i upoznati nove
– partneri, prijatelji i članovi obitelji naših studenata pa želite i sami probati ono o čemu vam oni pričaju, a usput i zajedno uživati na moru
– razmišljate o upisu u školu, ali želite prvo iskusiti naš rad.
Centar za integrativni razvoj je prvi akreditirani trening institut za tjelesno orijentiranu psihoterapiju po metodi Integrativne sržne dinamike u Hrvatskoj i regiji od EABP-a ( Europske asocijacije za tjelesno orijentiranu psihoterapiju), čijom akreditacijom zadovoljava sve europske i hrvatske psihoterapijske trening standarde.
Ako ste ikada razmišljali da vam psihoterapija ovakvog usmjerenja postane i zanimanje, ovo je dobra prilika kako biste iskusili zašto je praktična integracija klasične psihoterapije s tijelom, ekspresijom i praktičnom duhovnošću tako moćna i iscjeljujuća kombinacija.
 
TEME RADIONICA:
Detaljnije opise radionica i informacije o voditeljima ćemo objavljivati do početka festivala, stoga, pratite nas pozorno.
Više o školi i voditeljima: www.cir.hr
 
VRIJEME:
srijeda 22.6. – nedjelja 26.6.2022.
Tijekom festivala vas čeka sedam trosatnih radionica – neke su u jutarnjem terminu 10-13h, a neke u poslijepodnevnom 15-18h. Neke dane nudimo dvije radionice, a neke dane samo jednu kako bismo dali priliku za odmor i onima koji žele sudjelovati na svim radionicama. Detaljan raspored dobivate nekoliko dana prije početka. Festival završava 26.6.2022. u 13h.
 
MJESTO: dvorana Sokolana, Sutivan, otok Brač
 
CIJENA:
2000kn za rane prijave do 31.03.2022.
(1800kn za trenutne studente CIR-a)
2500kn za prijave do 30.04.2022.
3000kn za prijave od 01.05.2022.
Cijena uključuje sve radionice na festivalu i ne umanjuje se ako neke radionice odlučite preskočiti. Prijava je važeća nakon uplate nepovratne akontacije od 750kn koja je uračunata u cijenu i ispunjene prijavnice.
Nudimo 20% popusta roditeljima koji dolaze na festival sa svojom odraslom djecom (18+), partnerima/parovima te braći/sestrama.
Nije moguće da dvije osobe kupe jednu ulaznicu pa se izmjenjuju na radionicama.
 
INFORMACIJE:
festival@cir.hr (@Petra)
 
 
 
SMJEŠTAJ I HRANA:
Ako ne želite dolaziti autom na Brač, predlažemo da se smjestite u Sutivanu gdje vam je sve dostupno pješice ili biciklom. Najbliža plaža je udaljena samo nekoliko koraka od dvorane u kojoj radimo. Za slučaj da želite dijeliti smještaj, bit će organizirana FB grupa za dogovore.
Prošlih godina smo imali organiziran ručak u jednom od sutivanskih restorana – ako to opet bude moguće, bit ćete pravovremeno obaviješteni.
 
*****************
BODY TALKS, body psychotherapy festival by the Center for integrative development
22.-26.6.2022., island of Brač, Croatia
 
„it was when I stopped searching for home within others
and lifted the foundations of home within myself
I found there were no roots more intimate
than those between a mind and body
that have decided to be whole“
R. Kaur
 
Your body existed and felt things even before you knew your name, before you learned the rules of behaving properly, before you learned the concepts of good and evil. Ever since your earliest age, your body knew what felt good and what didn’t, what kind of touch or sound made it relax and what kind of environment made it tense or apprehensive. While growing up and learning good manners, we gradually stopped trusting the impulses of our body, learning to deny its obvious language – we had to accept hugs from the aunts we didn’t like, we were trained to sit still and learn about verbs and equations while everything in us screamed to just go out and play; we were shamed for our desire to touch ourselves and exist freely in our own body and some of us even had to learn that being hit means you’re being loved. In time we forgot the true language of our own body, we created a split between what we think, what we feel and what we do. And the body has no choice but to be here, holding everything we’ve ever been through; it talks incessantly, while we close our ears and heart. If we ever decide to return to our body, we’ll enter a treasure of archived tales – the body never forgot.
And like in every tale, there is always a hero or a heroine – you. If we help it to speak again, the body will remind us of who we are and it’ll help us confirm our main role in our own life story.
 
WHY THIS FESTIVAL?
Since 2001, thousands of people have passed through our school, workshops and lectures, and throughout the years a large community was created, a community of conscious people who want to improve both their lives and the world we’re living in. This summer festival became a unique opportunity to gather together once a year, grow together, have fun together and inspire each others. The festival is an opportunity to combine holidays with self-growth, to meet the people who created CIR and ICD programs, to spend quality time with people who like to look under the surface of things – and all that on one of the most beautiful Croatian islands. The schedule allows you to tailor-make an ideal summer week for yourself – even though all the workshops have the same theme, they’re not mutually connected so you can either attend all the workshops or just pick those that interest you the most.
Every workshop will help you in its own way to recognize the connection between body, emotions and beliefs, and to get closer to your authentic self. The workshops will be expressive, but also deeply soothing, including plenty of movement, voice, breath exercises and meditations, supporting us to expand the capacity for pleasure in being in our own bodies in the here and now. The work will be based on opening the free energy flow in the body, strengthening the capacity to experience all our emotions and impulses, and recognizing our patterns – harmful ones as well as the nourishing ones.
 
WHO IS IT FOR?
This festival is for you if you’re:
– interested in self-development through integrative body psychotherapy
– our students who want to connect more deeply with your community
– our school graduates who want to see what’s new in the school, have a chat with your former teachers, hug old friends and meet new ones
– our students’ partners, friends or family members who want to experience the work you’ve heard so much about, and you also want to spend the holidays together
– considering joining our school but you want to have the firsthand experience first
CIR- is the first accredited training institute for body-oriented psychotherapy according to the method of Integrative Core Dynamics in Croatia and the region from EABP (European Association for Body-Oriented Psychotherapy), whose accreditation meets all European and Croatian psycho therapeutic training standards
If you ever aspired to become a body-oriented therapist, this is an excellent opportunity to experience why a practical integration of classical psychotherapy with body, expression and practical spirituality is such a powerful and healing tool.
 
WORKSHOP TOPICS:
We will publish detailed workshops’ descriptions and teachers’ info periodically, so stay tuned.
More info about our school and teachers: www.cir.hr
 
DATE AND TIME: Wednesday, June 22nd – Sunday, June 26th 2022
There will be seven 3h workshops altogether, some of them from 10-13h and some from 15-18h. On some days we will offer two workshops and on others there will be just one, to give an opportunity for rest to those who wish to participate in all the workshops. A detailed schedule will be sent to you shortly before the beginning of the festival. The festival ends on June 26th at 13h.
VENUE: Sokolana sports hall, Sutivan, island of Brač
COST (workshops only):
270€ for early bird applications until March 31st 2022 (240€ for current CIR and ICD students)
330€ for application April 1st-April 30th 2022
400€ for applications from May 1st 2022
The price includes all the festivals’ workshops and it will not be reduced if you decide not to attend some parts of the program. A non-refundable deposit of 100€ /750kn is required for the application, and the remaining amount can be paid on the first day of the festival.
We offer a 20% discount for parents and their adult children (18+), as well as partners/couples or siblings attending the festival together.
It’s not possible to buy one ticket for two participants.
 
INFO:
festival@cir.hr (@Petra)
 
 
ACCOMMODATION AND FOOD:
If you prefer not to come to the island by car, we recommend that you find accommodation in Sutivan where you can reach everything on foot. The nearest beach is only a few steps away from the venue. If you want to split the accommodation costs, there will be a FB group making it easier for the participants to connect.
In previous years there was an option to order a lunch in a local restaurant – if that option opens up again, we will inform you.
ONLINE PREDAVANJE:
 
*****English below*****
PRIČE TIJELA, festival tjelesne psihoterapije Centra za integrativni razvoj
22.-26.6.2022., otok Brač
 
„tek kad sam prestala tražiti dom u drugima
i podigla temelje doma u sebi
otkrila sam da nema intimnijih spona
od onih između uma i tijela
koji su odlučili postati cjeloviti“
R. Kaur
 
Vaše tijelo je postojalo i osjećalo i prije nego ste znali kako se zovete, prije nego ste naučili pravila ponašanja i koncepte dobrog i lošeg. Od najranije dobi je znalo što mu odgovara, a što ne, na kakav dodir i zvuk se opušta, a kakva okolina ga čini opreznim ili nesigurnim. Odrastanjem i odgojem smo malo po malo naučili ne vjerovati impulsima svog tijela, negirati njegov očigledni jezik – morali smo pristati na zagrljaje tetki koje nismo voljeli, naučili smo satima mirno sjediti i slušati o glagolima i jednadžbama dok smo iznutra vrištali za igranjem, posramili su nas zbog želje da se dodirujemo i slobodno postojimo u vlastitom tijelu, a neki od nas su morali učiti i da su batine izraz ljubavi. Vremenom smo zaboravili jezik vlastitog tijela, stvorili smo rascjep između onoga što mislimo, što osjećamo i što činimo. A tijelo nema izbora nego biti tu, sa svime što ste zajedno prošli; neumorno priča svoje priče dok mi zatvaramo uši i srce. Ako se odlučimo vratiti svom tijelu, vratit ćemo se u riznicu sačuvanih priča – tijelo ništa nije zaboravilo.
Kao u svakoj priči, tako i u priči tijela postoji glavni junak ili junakinja – vi. Ako mu pomognemo da opet progovori, tijelo će nas podsjetiti tko smo i pomoći nam da potvrdimo svoju glavnu ulogu u vlastitoj životnoj priči.
 
ZAŠTO FESTIVAL?
Od 2001. kroz našu su školu, radionice i predavanja prošle tisuće ljudi i kroz godine se stvorila velika zajednica svjesnih ljudi koji žele poboljšati svoj život, kao i svijet u kojem žive. Ljetni festival je postao jedinstvena prilika da se jednom godišnje zajedno okupimo, rastemo, guštamo i međusobno se inspiriramo.
Festival je prilika za spajanje odmora i rada na sebi, za upoznavanje ljude koji stoje iza CIR programa, provođenje kvalitetnog vremena s ljudima koji vole gledati ispod površine, a sve to na jednom od naših najljepših otoka.
Program je osmišljen tako da si možete iskrojiti idealan ljetni raspored – iako se radionice bave istom temom, ne nadovezuju se jedna na drugu pa možete ili doći na cijeli program ili izabrati samo one radionice koje vas najviše privlače.
Svaka festivalska radionica će vam na svoj način pomoći da osvijestite veze između tijela, osjećaja i mentalnih uvjerenja te da se približite svom autentičnom Ja, izvan uobičajenih okvira. Radionice će biti ekspresivnog, ali i duboko umirujućeg karaktera s puno pokreta, plesa, glasa kao i vježbi disanja i meditacija te će nam poslužiti da povećamo naš kapacitet za užitak bivanja u vlastitom tijelu ovdje i sada. Bazirat će se na otvaranju energetskog protoka i emocionalnih blokada, jačanju kapaciteta za doživljaj svih naših osjećaja i nagona te osvještavanju obrazaca – kako onih koji nam štete, tako i onih koji su za nas hranjivi i podržavajući.
 
KOME JE NAMIJENJEN FESTIVAL?
Festival je za vas ako ste:
– zainteresirani za rad na sebi kroz tjelesnu psihoterapiju
– naši studenti i želite se dublje povezati sa zajednicom kojoj pripadate
– završili našu edukaciju pa želite vidjeti što je novo u školi, popričati sa svojim bivšim učiteljima, zagrliti stare prijatelje i upoznati nove
– partneri, prijatelji i članovi obitelji naših studenata pa želite i sami probati ono o čemu vam oni pričaju, a usput i zajedno uživati na moru
– razmišljate o upisu u školu, ali želite prvo iskusiti naš rad.
Centar za integrativni razvoj je prvi akreditirani trening institut za tjelesno orijentiranu psihoterapiju po metodi Integrativne sržne dinamike u Hrvatskoj i regiji od EABP-a ( Europske asocijacije za tjelesno orijentiranu psihoterapiju), čijom akreditacijom zadovoljava sve europske i hrvatske psihoterapijske trening standarde.
Ako ste ikada razmišljali da vam psihoterapija ovakvog usmjerenja postane i zanimanje, ovo je dobra prilika kako biste iskusili zašto je praktična integracija klasične psihoterapije s tijelom, ekspresijom i praktičnom duhovnošću tako moćna i iscjeljujuća kombinacija.
 
TEME RADIONICA:
Detaljnije opise radionica i informacije o voditeljima ćemo objavljivati do početka festivala, stoga, pratite nas pozorno.
Više o školi i voditeljima: www.cir.hr
 
VRIJEME:
srijeda 22.6. – nedjelja 26.6.2022.
Tijekom festivala vas čeka sedam trosatnih radionica – neke su u jutarnjem terminu 10-13h, a neke u poslijepodnevnom 15-18h. Neke dane nudimo dvije radionice, a neke dane samo jednu kako bismo dali priliku za odmor i onima koji žele sudjelovati na svim radionicama. Detaljan raspored dobivate nekoliko dana prije početka. Festival završava 26.6.2022. u 13h.
 
MJESTO: dvorana Sokolana, Sutivan, otok Brač
 
CIJENA:
2000kn za rane prijave do 31.03.2022.
(1800kn za trenutne studente CIR-a)
2500kn za prijave do 30.04.2022.
3000kn za prijave od 01.05.2022.
Cijena uključuje sve radionice na festivalu i ne umanjuje se ako neke radionice odlučite preskočiti. Prijava je važeća nakon uplate nepovratne akontacije od 750kn koja je uračunata u cijenu i ispunjene prijavnice.
Nudimo 20% popusta roditeljima koji dolaze na festival sa svojom odraslom djecom (18+), partnerima/parovima te braći/sestrama.
Nije moguće da dvije osobe kupe jednu ulaznicu pa se izmjenjuju na radionicama.
 
INFORMACIJE:
festival@cir.hr (@Petra)
 
 
 
SMJEŠTAJ I HRANA:
Ako ne želite dolaziti autom na Brač, predlažemo da se smjestite u Sutivanu gdje vam je sve dostupno pješice ili biciklom. Najbliža plaža je udaljena samo nekoliko koraka od dvorane u kojoj radimo. Za slučaj da želite dijeliti smještaj, bit će organizirana FB grupa za dogovore.
Prošlih godina smo imali organiziran ručak u jednom od sutivanskih restorana – ako to opet bude moguće, bit ćete pravovremeno obaviješteni.
 
*****************
BODY TALKS, body psychotherapy festival by the Center for integrative development
22.-26.6.2022., island of Brač, Croatia
 
„it was when I stopped searching for home within others
and lifted the foundations of home within myself
I found there were no roots more intimate
than those between a mind and body
that have decided to be whole“
R. Kaur
 
Your body existed and felt things even before you knew your name, before you learned the rules of behaving properly, before you learned the concepts of good and evil. Ever since your earliest age, your body knew what felt good and what didn’t, what kind of touch or sound made it relax and what kind of environment made it tense or apprehensive. While growing up and learning good manners, we gradually stopped trusting the impulses of our body, learning to deny its obvious language – we had to accept hugs from the aunts we didn’t like, we were trained to sit still and learn about verbs and equations while everything in us screamed to just go out and play; we were shamed for our desire to touch ourselves and exist freely in our own body and some of us even had to learn that being hit means you’re being loved. In time we forgot the true language of our own body, we created a split between what we think, what we feel and what we do. And the body has no choice but to be here, holding everything we’ve ever been through; it talks incessantly, while we close our ears and heart. If we ever decide to return to our body, we’ll enter a treasure of archived tales – the body never forgot.
And like in every tale, there is always a hero or a heroine – you. If we help it to speak again, the body will remind us of who we are and it’ll help us confirm our main role in our own life story.
 
WHY THIS FESTIVAL?
Since 2001, thousands of people have passed through our school, workshops and lectures, and throughout the years a large community was created, a community of conscious people who want to improve both their lives and the world we’re living in. This summer festival became a unique opportunity to gather together once a year, grow together, have fun together and inspire each others. The festival is an opportunity to combine holidays with self-growth, to meet the people who created CIR and ICD programs, to spend quality time with people who like to look under the surface of things – and all that on one of the most beautiful Croatian islands. The schedule allows you to tailor-make an ideal summer week for yourself – even though all the workshops have the same theme, they’re not mutually connected so you can either attend all the workshops or just pick those that interest you the most.
Every workshop will help you in its own way to recognize the connection between body, emotions and beliefs, and to get closer to your authentic self. The workshops will be expressive, but also deeply soothing, including plenty of movement, voice, breath exercises and meditations, supporting us to expand the capacity for pleasure in being in our own bodies in the here and now. The work will be based on opening the free energy flow in the body, strengthening the capacity to experience all our emotions and impulses, and recognizing our patterns – harmful ones as well as the nourishing ones.
 
WHO IS IT FOR?
This festival is for you if you’re:
– interested in self-development through integrative body psychotherapy
– our students who want to connect more deeply with your community
– our school graduates who want to see what’s new in the school, have a chat with your former teachers, hug old friends and meet new ones
– our students’ partners, friends or family members who want to experience the work you’ve heard so much about, and you also want to spend the holidays together
– considering joining our school but you want to have the firsthand experience first
CIR- is the first accredited training institute for body-oriented psychotherapy according to the method of Integrative Core Dynamics in Croatia and the region from EABP (European Association for Body-Oriented Psychotherapy), whose accreditation meets all European and Croatian psycho therapeutic training standards
If you ever aspired to become a body-oriented therapist, this is an excellent opportunity to experience why a practical integration of classical psychotherapy with body, expression and practical spirituality is such a powerful and healing tool.
 
WORKSHOP TOPICS:
We will publish detailed workshops’ descriptions and teachers’ info periodically, so stay tuned.
More info about our school and teachers: www.cir.hr
 
DATE AND TIME: Wednesday, June 22nd – Sunday, June 26th 2022
There will be seven 3h workshops altogether, some of them from 10-13h and some from 15-18h. On some days we will offer two workshops and on others there will be just one, to give an opportunity for rest to those who wish to participate in all the workshops. A detailed schedule will be sent to you shortly before the beginning of the festival. The festival ends on June 26th at 13h.
VENUE: Sokolana sports hall, Sutivan, island of Brač
COST (workshops only):
270€ for early bird applications until March 31st 2022 (240€ for current CIR and ICD students)
330€ for application April 1st-April 30th 2022
400€ for applications from May 1st 2022
The price includes all the festivals’ workshops and it will not be reduced if you decide not to attend some parts of the program. A non-refundable deposit of 100€ /750kn is required for the application, and the remaining amount can be paid on the first day of the festival.
We offer a 20% discount for parents and their adult children (18+), as well as partners/couples or siblings attending the festival together.
It’s not possible to buy one ticket for two participants.
 
INFO:
festival@cir.hr (@Petra)
 
 
ACCOMMODATION AND FOOD:
If you prefer not to come to the island by car, we recommend that you find accommodation in Sutivan where you can reach everything on foot. The nearest beach is only a few steps away from the venue. If you want to split the accommodation costs, there will be a FB group making it easier for the participants to connect.
In previous years there was an option to order a lunch in a local restaurant – if that option opens up again, we will inform you.