Kontaktirajte nas

EDUKACIJA

UPIŠI SE U ČETVEROGODIŠNJI PROGRAM

OSOBNI RAZVOJ
TERAPIJSKI RAD
TERAPEUTSKI TRENING
KAKO POSTATI TERAPEUT?

KALENDAR
UČITELJSKI TIM
NAŠI TERAPEUTI
CIR PRAKTIČARI

CIR FESTIVAL – TIJELO JE SIGURNO / BODY IS SAFE

CIR FESTIVAL – TIJELO JE SIGURNO / BODY IS SAFE

21. LIP U 09:30 – 25. LIP U 13:00 UTC+02

Dvorana Sokolana – Sutivan, otok Brač

TIJELO JE SIGURNO, festival tjelesne psihoterapije Centra za integrativni razvoj

21.-25.6.2023., otok Brač

„da sam znala
kako izgleda sigurnost
provela bih manje vremena
padajući u ruke koje to nisu bile.“
Rupi Kaur

„Temelj samoregulacije je prijateljski odnos prema vlastitom tijelu. Bez njega se trebamo oslanjati na vanjsku regulaciju: lijekove, droge poput alkohola, neprestanu potvrdu od drugih ili kompulzivno pristajanje na tuđe želje.“ B. van den Kolk

Ako u ovom trenutku zastaneš i osjetiš vlastito tijelo, koja ti je prva reakcija? Je li most između tebe i tijela stabilan, poznat i siguran, je li mu na ulazu podignuta rampa ili je možda poput onih pletenih mostova iznad rijeka koji se tresu sa svakim tvojim korakom? Kažu da je život u traumatiziranom tijelu poput života na mjestu zločina – sve što vidimo, čujemo, okusimo ili dodirnemo može biti podsjetnik na strah i ugroženost. A ako se ne osjećamo sigurno u tijelu, kako se uopće možemo osjećati sigurno u kontaktu s drugima ili u svijetu?

Nesigurnost se vidi u stalnom zanemarivanju onoga što tijelu treba, u iscrpljivanju kad nam treba odmor, u dokazivanju sebi i drugima koliko možemo izdržati tjelesno, osjećajno ili mentalno, u stalnoj boležljivosti ili odustajanju, u otupljivanju tijela kroz hranu, stimulanse, pretjerano vježbanje ili pretjeranu inerciju…

Ako ti ovo zvuči poznato, zamisli prostor u kojem je tjedan dana sve posvećeno osnaživanju spone između tebe i tijela i svakodnevnom podsjećanju na njegovu ugodu i sigurnost. Zamisli prostor gdje u pauzama možeš leći na tople stijene ili plivati u moru, gdje možeš uvijek iznova birati ono što te podsjeća na sigurnost. To što zamišljaš je prostor koji želimo zajedno stvoriti na ovogodišnjem festivalu. Podsjetnik na jedinu vezu koju sigurno imamo do kraja života – onu s vlastitim tijelom.
Tijelo je gušt. Tijelo je snaga. Tijelo je mir. Tijelo je nježnost. Tijelo je sigurno.

ZAŠTO FESTIVAL?
Od 2001. kroz našu su školu, radionice i predavanja prošle tisuće ljudi i kroz godine se stvorila velika zajednica svjesnih ljudi koji žele poboljšati svoj život, kao i svijet u kojem žive. Ljetni festival je postao jedinstvena prilika da se jednom godišnje zajedno okupimo, rastemo, guštamo i međusobno se inspiriramo.
Festival je prilika za spajanje odmora i rada na sebi, za upoznavanje ljude koji stoje iza CIR programa, provođenje kvalitetnog vremena s ljudima koji vole gledati ispod površine, a sve to na jednom od naših najljepših otoka.
Program je osmišljen tako da si možete iskrojiti idealan ljetni raspored – iako se radionice bave istom temom, ne nadovezuju se jedna na drugu pa možete ili doći na cijeli program ili izabrati samo one radionice koje vas najviše privlače.
Svaka festivalska radionica će vam na svoj način pomoći da osvijestite veze između tijela, osjećaja i mentalnih uvjerenja te da se približite svom autentičnom Ja, izvan uobičajenih okvira. Radionice će biti ekspresivnog, ali i duboko umirujućeg karaktera s puno pokreta, plesa, glasa kao i vježbi disanja i meditacija te će nam poslužiti da povećamo naš kapacitet za užitak bivanja u vlastitom tijelu ovdje i sada. Bazirat će se na otvaranju energetskog protoka i emocionalnih blokada, jačanju kapaciteta za doživljaj svih naših osjećaja i nagona te osvještavanju obrazaca – kako onih koji nam štete, tako i onih koji su za nas hranjivi i podržavajući.

KOME JE NAMIJENJEN FESTIVAL?
Festival je za vas ako ste:
– zainteresirani za rad na sebi kroz tjelesnu psihoterapiju
– naši studenti i želite se dublje povezati sa zajednicom kojoj pripadate
– završili našu edukaciju pa želite vidjeti što je novo u školi, popričati sa svojim bivšim učiteljima, zagrliti stare prijatelje i upoznati nove
– partneri, prijatelji i članovi obitelji naših studenata pa želite i sami probati ono o čemu vam oni pričaju, a usput i zajedno uživati na moru
– razmišljate o upisu u školu, ali želite prvo iskusiti naš rad.

TEME RADIONICA:
Detaljnije opise radionica i informacije o voditeljima ćemo objavljivati do početka festivala, stoga, pratite nas pozorno.
Više o školi i voditeljima: www.cir.hr

VRIJEME:
srijeda 21.6. – nedjelja 25.6.2023.
Tijekom festivala vas čeka sedam trosatnih radionica – neke su u jutarnjem terminu 10-13h, a neke u poslijepodnevnom 15:30-18:30h. Neke dane nudimo dvije radionice, a neke dane samo jednu kako bismo dali priliku za odmor i onima koji žele sudjelovati na svim radionicama. Detaljan raspored dobivate nekoliko dana prije početka.
Festival završava 25.6.2023. u 13h.

MJESTO: dvorana Sokolana, Sutivan, otok Brač

CIJENA:
270€ za rane prijave do 31.03.2023.
(240€ za trenutne studente CIR-a)
330€ za prijave do 30.04.2023.
400€ za prijave od 01.05.2023.
Cijena uključuje sve radionice na festivalu i ne umanjuje se ako neke radionice odlučite preskočiti. Prijava je važeća nakon ispunjene prijavnice i uplate nepovratne akontacije od 100€ koja je uračunata u cijenu.
Nudimo 20% popusta roditeljima koji dolaze na festival sa svojom odraslom djecom (18+), partnerima/parovima te braći/sestrama.
Nije moguće da dvije osobe kupe jednu ulaznicu pa se izmjenjuju na radionicama.

INFORMACIJE:
festival@cir.hr (Petra&Marija)

PRIJAVE:
https://forms.gle/ZRGroeNRKDtRFYLJ7

SMJEŠTAJ I HRANA:
Ako ne želite dolaziti autom na Brač, predlažemo da se smjestite u Sutivanu gdje vam je sve dostupno pješice ili biciklom. Najbliža plaža je udaljena samo nekoliko koraka od dvorane u kojoj radimo. Za slučaj da želite dijeliti smještaj, bit će organizirana FB grupa za dogovore.
Prošlih godina smo imali organiziran ručak u jednom od sutivanskih restorana – ako to opet bude moguće, bit ćete pravovremeno obaviješteni.

*****************

BODY IS SAFE, body psychotherapy festival by the Center for integrative development
21.-25.6.2023., island of Brač, Croatia

„if i knew what
safety looked like
i would have spent
less time falling into
arms that were not.“
R. Kaur

„Self-regulation depends on having a friendly relationship with your body. Without it you have to rely on external regulation – from medication, drug slike alcohol, constant reassurance, or compulsive compliance with the wishes of others.“ B. van den Kolk

If you allow yourself to pause right now and feel your own body, what’s your first reaction? Is the bridge between you and your body stable, familiar and safe; or is it like those hanging bridges over wild rivers which shakes with your every step; is the entrance open or forbidden? They say that living in a traumatised body is like staying in the crime scene – everything we see, hear, taste or touch can be a reminder to fear and threat. And if we can’t feel safe in our own bodies, how can we feel safe in the contact with others or with the world around us?

Lack of safety can be seen in the constant neglect of our bodies’ true needs; in exhausting ourselves when we need rest; in proving to others or ourselves how much we can take – physically, emotionally, mentally; in being prone to sickness; in the tendency to give up; in numbing the body through food, stimulants, too much exercising or inertia…

If all this sounds familiar, imagine a space where for one week everything serves to strengthen the link between you and your body, every day is a reminder of safety and pleasure. Imagine a space where during the breaks you can relax on sun-warmed rocks or swim in the sea, where you can keep on choosing whatever reminds you of safety.
This space is what we want to create in this year’s festival. A reminder for the only relationship that we’re guaranteed to have until the end of our lives – the one we have with our bodies.

Body is pleasurable. Body is strong. Body is peaceful. Body is gentle. Body is safe.

WHY THIS FESTIVAL?
Since 2001, thousands of people have passed through our school, workshops and lectures, and throughout the years a large community was created, a community of conscious people who want to improve both their lives and the world we’re living in. This summer festival became a unique opportunity to gather together once a year, grow together, have fun together and inspire each others. The festival is an opportunity to combine holidays with self-growth, to meet the people who created CIR and ICD programs, to spend quality time with people who like to look under the surface of things – and all that on one of the most beautiful Croatian islands. The schedule allows you to tailor-make an ideal summer week for yourself – even though all the workshops have the same theme, they’re not mutually connected so you can either attend all the workshops or just pick those that interest you the most.
Every workshop will help you in its own way to recognize the connection between body, emotions and beliefs, and to get closer to your authentic self. The workshops will be expressive, but also deeply soothing, including plenty of movement, voice, breath exercises and meditations, supporting us to expand the capacity for pleasure in being in our own bodies in the here and now. The work will be based on opening the free energy flow in the body, strengthening the capacity to experience all our emotions and impulses, and recognizing our patterns – harmful ones as well as the nourishing ones.

WHO IS IT FOR?
This festival is for you if you’re:
– interested in self-development through integrative body psychotherapy
– our students who want to connect more deeply with your community
– our school graduates who want to see what’s new in the school, have a chat with your former teachers, hug old friends and meet new ones
– our students’ partners, friends or family members who want to experience the work you’ve heard so much about, and you also want to spend the holidays together
– considering joining our school but you want to have the firsthand experience first

WORKSHOP TOPICS:
We will publish detailed workshops’ descriptions and teachers’ info periodically, so stay tuned.
More info about our school and teachers: www.cir.hr

DATE AND TIME: Wednesday, June 21st – Sunday, June 25th 2023
There will be seven 3h workshops altogether, some of them from 10-13h and some from 15-18h. On some days we will offer two workshops and on others there will be just one, to give an opportunity for rest to those who wish to participate in all the workshops. A detailed schedule will be sent to you shortly before the beginning of the festival. The festival ends on June 25th at 13h.

VENUE: Sokolana sports hall, Sutivan, island of Brač

COST (workshops only):
270€ for early bird applications until 31.3.2023.
(240€ for current CIR and ICD students)
330€ for application 1.-30.4.2023.
400€ for applications from 1.5.2023.
The price includes all the festivals’ workshops and it will not be reduced if you decide not to attend some parts of the program. A non-refundable deposit of 100€ is required for the application, and the remaining amount can be paid on the first day of the festival.
We offer a 20% discount for parents and their adult children (18+), as well as partners/couples or siblings attending the festival together.
It’s not possible to buy one ticket for two participants.

INFO:
festival@cir.hr (Petra&Marija)

APPLICATIONS:
https://forms.gle/ZRGroeNRKDtRFYLJ7

ACCOMMODATION AND FOOD:
If you prefer not to come to the island by car, we recommend that you find accommodation in Sutivan where you can reach everything on foot. The nearest beach is only a few steps away from the venue. If you want to split the accommodation costs, there will be a FB group making it easier for the participants to connect.
In previous years there was an option to order a lunch in a local restaurant – if that option opens up again, we will inform you.